iconphone

Zadzwoń:

+48 665 789 631

TruckDarmowa dostawa od 249zł

ClockCzas realizacji 1-3 dni*

Regulamin promocji “Dermokosmetyk za free”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “DERMOKOSMETYK ZA FREE” Z OKAZJI BLACK WEEK W SKLEPIE WWW.NATURALNIEZKONOPI.PL

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Hemp SPA Anna Popławska, właściciel marki naturalniezkonopi.pl z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Kościelnej 8/3, NIP: 881-148-14-28. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja marki naturalniezkonopi.pl oraz produktów oferowanych w sklepie internetowym (dalej: „Produkty Promocyjne”) pod tożsamym adresem. Produkty dostępne są online i w prowadzonym przez Organizatora puncie sprzedaży detalicznej pod adresem siedziby organizatora (dalej: „Punkt Sprzedaży”).
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 WARUNKI PROMOCJI

 1. W Promocji Black Week zostanie przyznanych łącznie 50 nagród rzeczowych, które bezpłatnie zostaną losowo dodane do zamówień na produkty kosmetyczne z kategorii KOSMETYKI KONOPNE przekraczających kwotę zamówienia 99 zł.
 2. Z promocji wyłączone są zamówienia na pozostałe produkty oferowane w sklepie naturalniezkonopi.pl (olejki CBD, susze konopne, produkty żywnościowe, słodycze i suplementy).
 3. Nagrody rzeczowe w postaci dermokosmetyków, herbat, olejków i kosmetyków pielęgnacyjnych wybierane są losowo.
 4. Promocja trwa do wyczerpania zapasów, darmowe produkty zostaną przyznane do pierwszych 50 zamówień spełniających warunki promocji złożonych i opłaconych w dniach 23-29 listopada 2020.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty kosmetyczne z działu https://naturalniezkonopi.pl/kategoria-produktu/kosmetyki-konopne/ jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zakupić w Punkcie Sprzedaży produkty kosmetyczne wymienione w kategorii https://naturalniezkonopi.pl/kategoria-produktu/kosmetyki-konopne/ na kwotę minimum 99 zł.
  2. zakupić na stronie organizatora www.naturalniezkonopi.pl produkty kosmetyczne na kwotę 99 zł.
  3. odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora, lub przy realizacji zamówienia online, Nagroda znajdzie się w paczce z zamówieniem, na którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych z kategorii https://naturalniezkonopi.pl/kategoria-produktu/kosmetyki-konopne/.
 5. Uczestnik może dokonać wielu zamówień na wymaganą do objęcia nagrodą kwotę i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji.
 6. Wydawanie Nagród odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach 9:30-15:30 t.j. w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego oraz magazynu.
 7. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji. Za zgłoszenie do udziału w Promocji uważa się złożenie zamówienia lub dokonanie zakupu w sklepie stacjonarnym.
 8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród w terminie 23-30 listopada 2020. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 9. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 10. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na profilu Facebook Organizatora: https://www.facebook.com/naturalniezkonopi

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod adres mailowy organizatora: ania@hempspa.pl lub listem tradycyjnym na adres: Hemp SPA Anna Popławska ul. Kościelna 8/3 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji lub mailowo.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest online na stronie organizatora www.naturalniezkonopi.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Koszyk 🛍0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0