Regulamin

Regulamin sklepu www.naturalniezkonopi.pl

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego www.naturalniezkonopi.pl działającego pod adresem elektronicznym www.naturalniezkonopi.pl.

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

• a.ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),

• b.ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),

• c.ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

Usługodawca – HEMP SPA Anna Popławska Idzików 104A 57-500 Bystrzyca Kłodzka, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8811481428, REGON 365290156 właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.naturalniezkonopi.pl.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej obecności Stron.

Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.naturalniezkonopi.pl, będący własnością Usługodawcy, umożliwiający dokonanie zakupu Produktu.

Klient – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która zgodnie z przepisami prawa posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – mowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym suplementy diety, sprzedawane oddzielnie bądź w opakowaniach zbiorczych po 5 i 10 sztuk, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dane osobowe – zbiór danych o charakterze osobowym podanych podczas Rejestracji lub w okresie późniejszym, przetwarzanych w celu korzystania ze Sklepu internetowego.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie ilości Produktów oraz dokonaniu płatności online.

§ 3 Ogólne warunki

1 Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

2 Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

3 Poprzez dokonanie zakupu Produktu Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.

4 Klient oświadcza, że poprzez zamówienie Produktu wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu internetowego.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna w formie Formularza Zamówienia.

1 Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania ilości Produktu w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,

b. po kliknięciu pola „Zamów”.

2 Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3 Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

4 W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda jej wystawienia. Zawsze wystawiamy paragon.

5 Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 •komputer, laptop, tablet i smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

•posiadanie poczty elektronicznej.

•przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0 i wyższej.

•włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8 Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 Zasady płatności

1 Sklep www.naturalniezkonopi.pl umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupy w następujący sposób:

a. za pośrednictwem kanałów płatności online Dotpay.pl (Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

◦ kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard

◦ mTransfer

◦ MultiTransfer

◦ Płacę z Inteligo

◦ Przelew24

◦ Płacę z iPKO

◦ Płacę z Alior Sync

◦ Płacę z Alior Bankiem

◦ Płać z Nordea

◦ Pekao24Przelew

◦ Przelew Online Crédit Agricole

◦ Millennium – Płatności Internetowe

◦ MeritumBank Przelew

◦ Płać z ING

◦ Płacę z Citi Handlowy

◦ Płacę z PBS

◦ Paylink Idea

◦ EuroBank Płatność Online

◦ Przelew z BPH

◦ Przelew z GetinBank

◦ Przelew z Raiffeisen

◦ Przelew z Polbanku

◦ Przelew z Kredyt Banku

◦ Przelew z BGŻ

◦ Przelew z Deutsche Banku

◦ Przelew z Bankiem Pocztowym

◦ Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

 b. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy.

d. płatność gotówką ub kartą przy odbiorze

3 W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta lub nazwę firmy Klienta.Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska: 67 1910 1048 2407 0004 4149 0001 HEMP SPA Anna Popławska ul. Kościelna 8/3 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Usługodawca nie dopuszcza wysyłki Produktów za pobraniem.

§ 6 Zasady dostaw

1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a. przesyłka kurierska

b. przesyłka kurierska pobraniowa

c. przesyłka do Paczkomatu inPost

2 Odbiór osobisty jest możliwy w sklepie stacjonarnym “Naturalnie z konopi” w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kościelna 8/3.  Na terenie miasta realizujemy też dostawy, Twoje zamówienie możemy dostarczyć codziennie po godzinie 17:00. 

3 Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po wcześniejszym ustaleniu do innych krajów UE.

4 Klient ponosi koszty dostawy Produktów przy zamówieniach o wartości poniżej 199 zł. – w przypadku przesyłki kurierskiej 12,99 zł., w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem 18,99 zł., wysyłki do Paczkomatu 11,69 zł., płatność pobraniowa w Paczkomacie 17,99 zł. 

5 Termin dostawy Produktu to maksymalnie 48h od chwili otrzymania pozytywnego statusu płatności elektronicznych Dotpay zaksięgowania przelewu na koncie firmowym sklepu. Wskazany termin nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.

6 Usługodawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

7 W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych, przypadków niezawinionych przez Klienta lub za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.

8 Klient proszony jest o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, czy nie nosi śladów uszkodzeń wynikających z transportu i potwierdzenie odbioru zamówionego Produktu.

9 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Usługodawcy w celu sporządzenia Protokołu Zwrotu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klientow przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Usługodawca jak i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Produktu, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Produkt powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1 W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu lub jego braku, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie kontaktując się z Usługodawcą.

2 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

3 Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na żadnych zobowiązań na Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

1 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.naturalniezkonopi.pl

2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).